ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2020. november 23. napjától hatályos

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot, 
mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja jelen ÁSZF tartalmát. 
Ha jelen ÁSZF-el, a honlap használatával, vagy bármi másra vonatkozó kérdése van,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a KAPCSOLAT menüpont mentén.

Elnevezés: Illés Valéria Krisztina író egyéni vállalkozó
Bejegyezte: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 
Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály 
Székhely: MAGYARORSZÁG 1125 Budapest. Szarvas Gábor út 41.
Nyilvántartási szám: 54268704
Adószám: 55567453-1-43
Email: k.illes@t-online.hu

Felek: Eladó és Vevő együtt
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Webshop: Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybe vételével létrejövő adásvételi szerződés. A távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: a webshop kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. 
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
Irányadó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok irányadók:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.


Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.  


Az árak forintban értendők és az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A fogyasztó írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, a KAPCSOLAT menüben található elérhetőségen. A panaszt kötelesek vagyunk megismerni, és arra 7 napon belül reagálni.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres
megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.